Prata med, inte om.

Delaktighet och inkludering är på många sätt avgörande för en hållbar demokrati i förändring. Vi vet idag att förståelse för olika perspektiv och behov bidrar till att bygga trygghet och tillit mellan individer, grupper och gentemot samhällsaktörer. Hög tillit bidrar till en ökad samhörighet och ett mer välfungerande samhälle – men för att nå dit behöver vi ha fungerande dialoger för att få bättre kunskap om olika gruppers livssituation, attityder och värderingar.

Idag saknas djupare insikter om Sveriges minoritetsgrupper. Rapporter saknar ofta relevant data från de grupper vi ofta talar om men sällan med – svenskar med utländsk bakgrund samt utrikes födda. Allra vanligast är att vi saknar röster från de som i allra största utsträckning behöver bli hörda – innan vi fattar beslut åt deras vägnar.

Insikter från undersökningar kan leda till bättre insatser för att öka tillit och stärka relationen med minoritetsgrupper för extern kommunikation, marknadsföring, affärsutveckling, medborgardialoger eller varumärkesinsatser.

Språkanpassade dialoger och undersökningar

Vi startar ofta våra uppdrag med ett analysarbete. Syftet är att bättre förstå hur vi bäst ska lösa den aktuella utmaningen – ofta görs detta tillsammans med de målgrupper vi vill engagera eller påverka. Ett analysarbete kan även göras för att optimera den digitala dialogen eller få djupare insikter kring attityder och värderingar inför kommande strategier eller aktiveringar. Ifall det saknas insikter eller data från en viss målgrupp, exempelvis för att skapa en fungerande strategi för kommunikation, tillväxt eller verksamhetsutveckling, genomför vi även kvantitativa undersökningar på flertalet språk.

Kvantitativa undersökningar & dialoger

Via vår digitala och egenutvecklade undersökningsmetod genomför vi språkanpassade kvantitativa undersökningar bland arabisk-, persisk-, somalisk-, spansk-, polsk- och engelsktalande minoritetsgrupper i Sverige.

Vi har möjlighet att göra inkluderande undersökningar lokalt, regionalt eller nationellt. Undersökningarna är genomförda utifrån stratifierat slumpmässigt urval, anonymiserade samt GDPR-säkrade. Vi skriver givetvis en rapport utifrån det inhämtade datat och gör olika typer av visualiseringar, exempelvis i Power-BI.

Vi kan hjälpa dig med följande:

  • Digitala medborgardialoger på flertalet språk
  • Attitydundersökningar
  • Kunskapskartläggningar
  • Målgruppsundersökningar 
  • Effektmätningar samt för- och eftertester
  • Kundlojalitet och NPS
  • Demografiska analyser

Kontakta oss